Thursday, August 7, 2008

ข้อมูลโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี

ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เดิมชื่อว่าโรงเรียนบางกะพี้ปานเลิศวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ ม. 1 – ม. 6 ตั้งอยู่ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดถนนสายบ้านหมี่ - โคกสำโรง ห่างจากอำเภอบ้านหมี่เป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอโคกสำโรง 10 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2501 โดยมีนายปาน นางบุญเลิศ ขจรภัย ได้บริจาคที่ดินจำนวน 30 ไร่ ในการจัดตั้งโรงเรียน ต่อมาได้โอนไปสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 และในปีการศึกษา 2546 ได้เปิดรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินเข้าเรียนในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 202 คน ข้าราชการ 6 คน,พนักงานราชการ 11 คน,ครูอัตราจ้าง 6 คน,ครูพี่เลี้ยง 4 คน, ลูกจ้างประจำ 2 คน,ยาม 2 คน,ครูหอนอน 2 คน,แม่ครัว 2 คน,แม่บ้าน 3 คน,นักการภารโรง 1 คนตราประจำโรงเรียน


ความหมาย
รัศมี : ความเจริญรุ่งเรือง
เลข ๙ : ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 9

ตราประจำกรมสามัญศึกษา
สัญลักษณ์หู : แสดงถึงความบ่งพร่องทางการได้ยิน
สัญลักษณ์ภาษามือ : แสดงถึงความเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป
อักษรย่อ : สป.ลบ
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า – แดง
ปรัชญาของโรงเรียน : ปัญญา สามัคคี มีวินัย กตัญญู
ผู้บริหารโรงเรียน : นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีเป็นสถานศึกษาหลักที่จัดการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในเขตการศึกษา 6 ให้มีโอกาสทางการศึกษามากที่สุดพร้อมทั้งมุ่งเน้นบูรณาการเรียนการสอนสอดคล้องกับการดำรงชีวิต นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 1 คน 1 อาชีพ


พันธกิจของโรงเรียน
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในเขตการศึกษา 6
ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาส่งบุตรหลานเข้าเรียน
2. โรงเรียนยึดมั่นผู้เรียนคือหัวใจของการพัฒนาในทุก ๆ ทาง
3. โรงเรียนจะให้การศึกษาแก่นักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับสามารถ
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีความรู้ ความสามารถ นำไปบูรณาการใช้ในชีวิตจริงได้ และในส่วน
ชั้นมัธยมปลายสามารถนำความรู้ที่ได้รับเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในระดับสูงต่อไป
4. โรงเรียนส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนทุกคนโดยเน้น 1 คน อย่างน้อย 1 อาชีพ
5. โรงเรียนส่งเสริม พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต
6. โรงเรียนส่งเสริม พัฒนา เสริมสร้างบรรยากาศห้องเรียน บรรยากาศภายในโรงเรียนให้เป็นบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์
1. ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเห็นความสำคัญของการศึกษาส่งเสริมเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินในเขตการศึกษา 6 ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเต็ม ตามศักยภาพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. นักเรียนในโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านและเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับนักเรียนสามารถ
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นทุกคน
3. ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมทั้งสามารถทั้งสามารถ
บูรณาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชีวิตได้อย่างดี
4. โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมีสื่อธรรมชาติและสื่อทางเทคโนโลยี
5. นักเรียนทุกคนที่จบมีทักษะมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
1. เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม
2. เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ แล
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. เป็นผู้ที่ก้าวทันในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. มีความรู้ ความสามารถในด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร
5. มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6. มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และมีบุคลิกภาพที่ดี
7. มีสุนทรียภาพ มีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

การเดินทางมาโรงเรียน

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี 15110
โทร. 036 – 440732

No comments: